ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A INFORMOVANÝ SOUHLAS S PROVEDENÍM ONLINE ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST ANTIGENU VIRU SARS-COV-2

Věnujte prosím informacím uvedeným níže náležitou pozornost a pečlivě si je přečtěte

1. OBECNÉ INFORMACE O ONLINE TESTOVÁNÍ

1.1. Označení Online testování

Antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pomocí zdravotnického prostředku NEWGENE Novel Coronavirus Antigen Detection Kit („NewGene test“), a to s využitím audiovizuálního spojení prostřednictvím portálu www.onlinetestovani.cz. („Online testování“).

1.2. Účel a povaha Online testování

Účelem Online testování je zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2 u testované osoby ve vzorcích ze sputa prostřednictvím NewGene testu.

1.3. Předpokládané přínosy Online testování

Výsledek Online testování je důležitý pro maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2 a pro případný další léčebný a diagnostický postup.

1.4. Využití telemedicínských přínosů v Online testování

Princip Online testování je založen na využití telemetrických přenosů. Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 bude v rámci Online testování provedeno testovanou osobou prostřednictvím NewGene testu v jejím domácím prostředí bez fyzické přítomnosti zdravotnického pracovníka, který během testování poskytne testované osobě asistenci online prostřednictvím videokonference na portálu www.onlinetestovani.cz.

1.5. Možná rizika Online testování

Jedná se o běžný výkon a možné komplikace jsou minimální.

2. MOŽNÁ OMEZENÍ U ONLINE TESTOVÁNÍ

Omezení pro Online testování z medicínského hlediska nejsou stanovena. V případě pozitivního výsledku NewGene testu bude tento výsledkem oznámen místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví o tom, že testovaná osoba byla testována s pozitivním výsledkem a budou splněny veškeré další povinnosti stanovené aktuálně platnými a účinnými nařízeními Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví a dalších právních předpisů pro testovanou osobu a poskytovatele zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center („Opatření“).

3. ÚDAJE O LÉČEBNÉM REŽIMU A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍCH

Před využitím NewGene testu je nezbytné pečlivě přečíst návod k použití a respektovat pokyny zdravotnického pracovníka v průběhu Online testování.

4. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Alternativou k Online testování je provedení antigenního testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 fyzicky zdravotnickým pracovníkem v některém ze schválených odběrových míst, případně provedení vyšetření metodou PCR z výtěru z nosohltanu či jinou obdobnou metodou.

PROHLÁŠENÍ TESTOVANÉ OSOBY

Prohlašuji, že:

  • jsem byl poučen o veškerých shora uvedených skutečnostech a o svém právu svobodně se rozhodnout, zda s Online testováním souhlasím či nikoli;
  • jsem byl v souladu s návodem k použití NewGene testu k jeho použití osobně proškolen;
  • jsem si vědom, že Online testování bude probíhat bez fyzické přítomnosti zdravotnického pracovníka;
  • byl jsem poučen o způsobu likvidace použitého NewGene testu;
  • beru na vědomí, že v případě pozitivního výsledku bude výsledek Online testování nahlášen na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, o výsledku budu informovat svého praktického lékaře a následně mi bude v souladu s Opatřeními nařízen další postup;
  • splňuji všechny podmínky stanovené pro antigenní testování dle aktuálně platných a účinných nařízení vlády ČR a ministerstva zdravotnictví a dalších právních předpisů uvedenýchzde.
  • podaným informacím rozumím, byly mi srozumitelně zodpovězeny všechny mé doplňující otázky, nemám žádné další otázky ani nejasnosti a vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas s Online testováním.